KURUMSAL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirketimiz GLASSTECH FIRIN REFRAKTER ÇELİK İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ (GLASSTECH) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (“KVKK” olarak anılacaktır.) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğü gereğince;

(I) YASAL DAYANAK VE YÖNTEM
Kişisel veriler, GLASSTECH tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla müşterilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan üçüncü kişilerin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir. GLASSTECH’ a ait olan www.glasstechrefractory.com internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Glasstech Refractory ziyaretçilerine en iyi hizmeti verebilmek yasal yükümlülüğü gereğince işbu açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullanılan çerezler (cookie) hakkında bilgi, internet sitesine ilk defa giriş yaptığınızda “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilirsiniz. Ayrıca oturum çerezlerini ve kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

(II) AMAÇ
GLASSTECH, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. GLASSTECH tarafından kişisel verileriniz; işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini onaylamak, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik veya fiziki işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, GLASSTECH’ in ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak, KVKK’ dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla işlemekteyiz.

(III) KAPSAMI
GLASSTECH kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun hareket etmektedir. GLASSTECH tarafından bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. GLASSTECH ile paylaşılan kişisel veriler, GLASSTECH’ in gözetimi ve kontrolü altındadır. GLASSTECH, işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü önlemi almaktadır.

(IV) PAYLAŞIM
Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşteri izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterinin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak GLASSTECH’ e ait yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için GLASSTECH tarafından idari ve teknik önlemler alınmaktadır. Ancak doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden GLASSTECH sorumlu olmadığını beyan eder.

(V) HAKLAR
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerinizin;

1) işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) işlenmişse bilgi talep etme,
3) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9) KVKK’ ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya  glasstechfirin@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bizi Tanımak İster Misiniz?

Bizi arayın tanışalım ve hemen bir tanışma toplantısı yapalım ne dersiniz?

Detaylı Bilgi

Başarı Hikayelerimizi İnceleyin

Başarı hikayelerimizi inceleyip detaylı olarak neler yaptığımızı görebilirsiniz.

Detaylı Bilgi